Stáhnout v PDFPDF

SMLUVNÍ PODMÍNKY Společnosti eCBA s.r.o.

Na úvod bychom Vám chtěli poděkovat, že jste se rozhodli používat náš software nebo služby.

Služby poskytuje společnost eCBA s.r.o. (dále jen „Společnost eCBA“), IČ: 277 27 599, se sídlem Neumannova 52/237, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54951.

Užíváním softwaru a našich služeb vyjadřujete svůj souhlas s těmito Smluvními podmínkami. Pečlivě si je prosím přečtěte.

KLÍČOVÉ BODY

 • Po zakoupení licence máte právo aplikaci využívat po dobu uvedenou v objednávce (standardní doba platnosti licence činí 365 dní)
 • Licence není automaticky prodlužována. Rozhodnutí o prodlužení licence k užívání Softwarového produktu je zcela na Vás, jejím zakoupením Vám do budoucna vůči Společnosti eCBA nevznikají žádné závazky.
 • Veškeré shromážděné osobní údaje o kupujícím, vlastníkovi licence, resp. uživateli budou Společností eCBA bezpečně uchovány, nebudou poskytnuty třetí straně a nebudou použity k marketingovým účelům (s výjimkou zvláštních obchodních nabídek týkajících se používání produktu).

SMLUVNÍ PODMÍNKY (plné znění)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto Smluvní podmínky vymezují základní obchodní podmínky a vztahy mezi Společností eCBA a jejími zákazníky v oblasti prodeje produktů a poskytování služeb. Podmínky a vztahy neupravené těmito Smluvními podmínkami se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, který si smluvní strany zvolily, a dále ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském.

2. VYMEZENÍ POJMŮ

Softwarový produkt = software, dokumentace v tištěné či elektronické formě, případná nosná média či další materiály. Softwarový produkt není prodáván, Společnost eCBA pouze poskytuje právo k jeho používání – licenci.

Vlastník licence = podnikatelský subjekt (fyzická nebo právnická osoba), který používá Softwarový produkt pro zajištění provozních potřeb v rámci svého vlastního podnikání, nevýdělečná organizace, která používá Softwarový produkt pro zajištění svých provozních potřeb, nebo fyzická osoba-spotřebitel, který nejedná v rámci obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Vlastníkem licence je možné se stát zakoupením licence, případně jejím bezúplatným získáním od Společnosti eCBA.

Internetové stránky eCBA = internetové stránky provozované Společností eCBA na adresách www.ecba.cz a www.ecba.com.

3. SOFTWARE A SLUŽBY

3.1 Software

Vytvořením účtu / registrací Softwarového produktu vyjadřuje Vlastník licence souhlas s těmito Smluvními podmínkami. Pokud se Smluvními podmínkami nesouhlasí, není oprávněn Softwarový produkt instalovat, otevírat, zobrazovat či jinak užívat.

Je-li po Vlastníkovi licence vyžadováno poskytnutí registračních údajů, musí být tyto požadované registrační údaje úplně a pravdivě vyplněny. Společnost eCBA je oprávněna takto získané informace zpracovat a uchovávat, přičemž se zavazuje neposkytnout uvedené údaje třetím subjektům.

Vlastník licence má právo využívat Softwarový produkt v takové variantě, k jaké vlastní licenci za podmínek definovaných těmito Smluvními podmínkami. Oprávnění udělená Vlastníkovi licence jsou nevýhradní a nepřenosná. Veškerá práva výslovně neuvedená v těchto Smluvních podmínkách má vyhrazena Společnost eCBA.

Autorská a veškerá jiná duševní, průmyslová a/nebo vlastnická práva na Softwarový produkt a veškeré autorizované kopie, které smí Vlastník licence vytvořit, jsou vlastnictvím Společnosti eCBA a/nebo jejích dodavatelů.

S výjimkou případů, které jsou povoleny související legislativou, nesmí Vlastník licence upravovat Softwarový produkt ani jakoukoli jeho část. Vlastník licence rovněž nesmí analyzovat Softwarový produkt pomocí reverzního engineeringu, dekompilovat jej ani vyrábět produkty z daného Softwarového produktu odvozené, ani umožnit, aby tyto činnosti prováděla jiná osoba.

3.2 Služby

ZÁKAZNICKÁ PODPORA – služby zákaznické podpory zahrnují aktualizace Softwarového produktu prováděné Společností eCBA automaticky a mohou být oznamované prostřednictvím e-mailu, Internetových stránek eCBA nebo informační zprávy zobrazované v uživatelském rozhraní Softwarového produktu. Služby zákaznické podpory definované v těchto Smluvních podmínkách poskytuje výhradně Společnost eCBA. Využívat zákaznické podpory může Vlastník licence nebo uživatel od okamžiku aktivace Softwarového produktu po celou dobu platnosti licence. V případě, že je vlastník licence v prodlení s plněním jakýchkoliv finančních závazků vůči Společnosti eCBA, má Společnost eCBA právo pozastavit poskytování služeb zákaznické podpory.

STANDARDIZOVANÁ ŠKOLENÍ – standardizovaná školení mají předem specifikovaný obsah a průběh. Jsou pořádána Společností eCBA s přesnou délkou závisející na počtu účastníků. Termíny Standardizovaných školení jsou zveřejňovány na Internetových stránkách eCBA.

INDIVIDUÁLNÍ SLUŽBY – Společnost eCBA může Vlastníkovi licence po předchozí domluvě poskytnout další typy individuálních služeb v podobě odborných konzultací, firemních školení a servisních služeb.

4. INFORMACE O SOFTWAROVÝCH PRODUKTECH, SLUŽBÁCH A JEJICH CENÁCH

Informace o nabídce softwarových produktů, standardizovaných doplňkových služeb a jejich cenách jsou zveřejňovány na Internetových stránkách eCBA, případně mohou být na vyžádání sděleny pracovníky Společnosti eCBA.

Ceny standardizovaných školení jsou uváděny pro jednoho účastníka.

Informace o individuálních službách jsou na vyžádání poskytovány pracovníky Společnosti eCBA. Ceny těchto služeb jsou následně v závislosti na rozsahu a charakteru stanovovány individuálně dohodou smluvních stran.

Pokud není uvedeno jinak, jsou veškeré ceny softwarových produktů a služeb uváděny bez DPH.

5. OBJEDNÁVKY SOFTWARE, SLUŽEB A JEJICH VYŘIZOVÁNÍ

Objednávku licencí k softwarovým produktům a objednávku služeb lze provést prostřednictvím on-line objednávky na Internetových stránkách eCBA, e-mailem (info@ecba.cz) nebo písemně. Aktem podání objednávky objednatel souhlasí s těmito Smluvními podmínkami a závazně objednává předmět objednávky.

Podstatné náležitosti objednávky:

 • identifikace předmětu objednávky;
 • identifikace objednavatele;
 • uvedení způsobu dodání a platby.

Společnost eCBA přijatou objednávku v nejkratším možném termínu potvrdí, případně objednavatele vyzve k doplnění chybějících údajů. Vyřízením nebo potvrzením objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy či smlouvy o poskytnutí služeb. Kupní smlouvu či smlouvu o poskytnutí služeb tvoří výhradně náležitosti uvedené v objednávce a podmínky uvedené v těchto Smluvních podmínkách.

V případě, že povaha Softwarového produktu nebo služby vyžaduje zpracování cenové kalkulace nebo nabídky, dochází k uzavření kupní smlouvy okamžikem odsouhlasení takové nabídky nebo kalkulace oběma smluvními stranami.

Změnu termínu školení, nebo stornování jeho objednávky lze bezplatně provést nejpozději 2 pracovní dny před jeho plánovaným termínem. Pakliže bude počet přihlášených účastníků standardizovaného školení menší než 2, vyhrazuje si Společnost eCBA právo přesunout takovéto školení na jiný termín, nebo provést jeho sloučení se školením vypsaným na jiný termín. Účastníci přihlášení na původně vyhlášený termín budou o takové změně informování s předstihem minimálně 1 pracovního dne před původně plánovaným začátkem školení.

6. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Softwarové produkty a služby lze uhradit bankovním převodem předem na základě zálohové faktury nebo bankovním převodem na základě vystavené faktury.

Licence bude aktivována nejdříve v den přijetí platby za Softwarový produkt na účet Společnosti eCBA, a to po potvrzení platby z naší strany.

Standardizovaná školení či individuální školení jsou hrazena převodem na základě zálohové nebo běžné faktury. V případě požadavku na změnu termínu školení, nebo stornování jeho objednávky v termínu kratším 2 pracovních dní před plánovaným termínem si Společnost eCBA vyhrazuje právo na zúčtování storno poplatku ve výši 30 % z ceny školení. Při neúčasti na školení se uhrazená cena školení nevrací.

7. SOFTWAROVÉ PRODUKTY – LICENCE

Není-li stanoveno jinak, doba platnosti licence, na kterou je Vlastníkovi licence poskytováno právo k používání vybraného Softwarového produktu, je omezena a bude definována Společností eCBA při objednávce Softwarového produktu. Délka platnosti licence se počítá ode dne její aktivace. Po předchozí domluvě může Společnost eCBA poskytnout právo k používání vybraného Softwarového produktu na jinou než definovanou dobu.

Doba platnosti licence, která je zdarma, není omezena a její provoz může být kdykoliv bez náhrady ukončen.

Není-li stanoveno jinak, je platnost licence k Softwarovému produktu prodlužována na základě objednávky. K prodloužení licence k Softwarovému produktu nedochází automaticky, nýbrž výhradně na základě objednávky ze strany jejího vlastníka. Na blížící se konec platnosti licence k Softwarovému produktu může být Vlastník licence upozorněn e-mailem a zobrazením informační hlášky v uživatelském rozhraní Softwarového produktu.

8. UKONČENÍ ÚČTU

Společnost eCBA si vyhrazuje právo, na základě těchto Smluvních podmínek nebo bez nich, přerušit z technických důvodů, nebo z důvodu zásahu vyšší moci, zpřístupnění Softwarového produktu.

Společnost eCBA si také vyhrazuje právo ukončit:

 • demo účet (neplacený uživatelský účet), který je neaktivní nepřetržitě po dobu 120 dní od posledního přihlášení uživatelem. V případě takového ukončení budou všechna data spojená s tímto účtem nenávratně odstraněna;
 • zpoplatněný účet, který je svázán licencí, po 365 dnech od posledního dne, kdy byl pokryt platnou licencí.

K ukončení účtu též dochází:

 • na základě výpovědi Vlastníkem licence. Výpověď je platná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jejím doručení Společnosti eCBA. Pokud bude mít Vlastník licence na účtě Společnosti eCBA uhrazenou částku předem, Společnost eCBA navrátí Vlastníkovi licence poměrnou část sníženou o manipulační poplatek 100 Kč.
 • jestliže Vlastník licence vyjádří nesouhlas s novými Smluvními podmínkami; v takovém případě dojde k ukončení účtu uplynutím posledního dne účinnosti dosavadních Smluvních podmínek.

9. PODMÍNKY UKLÁDÁNÍ DAT, OBSAH ULOŽENÝCH DAT

Data uložená v uživatelském účtu, včetně dokumentů, e-mailů, kontaktních údajů, faktur, apod. budou uložena na serverech provozovaných Společností eCBA.

Velikost uložených dat je omezena.

Práva k duševnímu vlastnictví daného obsahu zůstávají ve vlastnictví Vlastníka licence. Společnost eCBA za duševní vlastnictví a veškerá autorská práva uložených dat nezodpovídá.

Nahrávání jakéhokoliv nelegálního obsahu v rámci Softwarového produktu je zakázáno. Pokud se tak stane, Společnost eCBA Vlastníka licence na tuto skutečnost upozorní. Pokud Vlastník licence nesjedná nápravu po tomto upozornění v nejbližší možné lhůtě, Společnost eCBA si vyhrazuje právo na neodkladné zrušení účtu Vlastníka licence.

Vlastník licence se zavazuje, že při využívání Softwarového produktu nebude:

 • nahrávat, přeposílat, předávat, popř. jiným způsobem zveřejňovat jakýkoliv obsah, který je nezákonný, škodlivý, hanlivý, obtěžující, protiprávní, urážlivý, vulgární, obscénní, útočící na soukromí jiných osob, nenávistný či rasově, etnicky či jinak nežádoucí;
 • poškozovat mladistvé jakýmkoliv způsobem;
 • vydávat se za jinou osobu nebo subjekt, nebo nepravdivě či jinak klamně uvádět vztah s osobou nebo právnickou osobou;
 • nahrávat, přeposílat, předávat nebo jinak zpřístupňovat obsah, na který nemá oprávnění v rámci jakéhokoliv zákona či smluvních vztahů nebo zmocnění (jako například interní informace, vlastnické a důvěrné informace zjištěné nebo zveřejněné v rámci pracovního poměru nebo na základě dohod o mlčenlivosti);
 • nahrávat, přeposílat, předávat, nebo jinak zpřístupňovat jakýkoliv obsah, který porušuje jakýkoliv patent, ochrannou známku, obchodní tajemství, autorská práva nebo jiná vlastnická práva ("práva") jakékoli strany;
 • nahrávat, přeposílat, nahrávat nebo jinak zpřístupňovat veškeré nevyžádané nebo nepovolené reklamní, propagační materiály, "nevyžádané pošty", "spam", "řetězové dopisy", "pyramidové hry" nebo jakékoliv jiné formy obtěžování;
 • narušovat nebo zasahovat do služeb nebo serverů či sítí spojených se Softwarovým produktem nebo nerespektovat požadavky, postupy, zásady a předpisy sítí spojené se Softwarovým produktem;
 • úmyslně nebo neúmyslně porušovat jakékoliv platné místní, státní, národní nebo mezinárodního právo;
 • nahrávat, přeposílat, předávat, popř. jiným způsobem zveřejňovat jakýkoliv obsah, který obsahuje softwarové viry nebo jakékoliv jiné počítačové kódy, soubory nebo programy, které mohou přerušit, omezit nebo zastavit poskytování Služby nebo funkčnost počítačového softwaru nebo hardwaru nebo telekomunikačního zařízení.

10. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

I když Společnost eCBA vyvíjí maximální snahu o poskytnutí produktu, který bude vyhovovat všem Vašim požadavkům, berte prosím na vědomí, že Softwarový produkt je poskytován „tak jak je“, a že v rozsahu, který právní předpisy umožňují, se Společnost eCBA zříká veškerých záruk. Společnost eCBA v žádném případě neručí za selhání či chyby Softwarového produktu.

Nevyplývá-li z příslušných právních předpisů jinak, Společnost eCBA nenese odpovědnost:

 • na vady vzniklé chybnou obsluhou, neodborným nebo neoprávněným zásahem,
 • za škody vzniklé v důsledku omezení, zpoždění nebo dalších problémů spojených s používáním internetu nebo elektronických zařízení,
 • za ušlý zisk, ztrátu tržeb, ztrátu dat či finanční ztráty Vlastníka licence.

V rozsahu, který právní předpisy umožňují, bude celková odpovědnost Společnosti eCBA za jakýkoli nárok vznesený na základě těchto podmínek, včetně veškerých záruk vyplývajících ze zákona, omezena výší částky, kterou jste za použití služeb zaplatili.

Ve všech případech platí, že Společnost eCBA neponese odpovědnost za jakékoli ztráty či škody, které nelze přiměřeným způsobem předvídat.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vytvořením účtu / registrací Softwarového produktu vyjadřuje Vlastník licence souhlas s tím, aby jím poskytnuté osobní údaje a údaje ostatních uživatelů byly shromažďovány, zpracovávány a uchovávány Společností eCBA. Zároveň se Vlastník licence zavazuje k tomu, aby požadované registrační údaje byly úplně a pravdivě vyplněny.

Veškeré shromážděné osobní údaje o kupujícím, vlastníkovi licence, resp. uživateli budou Společností eCBA bezpečně uchovány, nebudou poskytnuty třetí straně a nebudou použity k marketingovým účelům (s výjimkou zvláštních obchodních nabídek týkajících se používání produktu).

Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou Společností eCBA zpracovávány pro účely provozu Softwarového produktu.

Rozsah údajů

Rozsah osobních údajů, které bude Společnost eCBA zpracovávat, zahrnuje:

 • povinné údaje: platný e-mail,
 • nepovinné údaje: jméno, příjmení, kontaktní telefonní číslo, kontaktní adresa.

Zdroje údajů

Osobní údaje Společnost eCBA získá přímo od uživatelů Softwarového produktu.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů je možné pouze písemně na adrese Společnosti eCBA. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů povede ke zrušení uživatelského účtu.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Příslušná ustanovení autorského zákona a dalších právních předpisů upravujících užívání počítačových programů a databází a sankce za jejich nelegální používání nejsou těmito Smluvními podmínkami dotčena. Neplatnost nebo neúčinnost některého z ustanovení těchto Smluvních podmínek nemá vliv na neplatnost nebo neúčinnost Smluvních podmínek jako celku.

Společnost eCBA je oprávněna jednostranně upravit tyto Smluvní podmínky. Nová verze bude bez odkladu zveřejněna. Pakliže kupující, resp. Vlastník licence využívá softwarové produkty či přijímá služby či jiná plnění poskytované ze strany eCBA i po datu zveřejnění nové verze Smluvních podmínek, stávají se pro něj novelizované Smluvní podmínky závaznými.

Tyto Smluvní podmínky nabývají platnosti dnem zveřejnění, tj. 16. 3. 2016. Veškeré předchozí verze VOP pozbývají k tomuto datu svojí platnosti.

Verze dokumentu: 4.0

Poslední revize: 16. 3. 2016