STRUKTURA      FINANČNÍ ANALÝZA      SOCIOEKONOMICKÁ ANALÝZA      VIDEO      CENY
Specializovaná aplikace pro profesionální, rychlé a ekonomické hodnocení investičních projektů a tvorbu podnikatelských plánů

Aplikace eCBA je určena pro všechny typy podnikatelů od živnostníků, malých a středních podnikatelů po velké firmy. Její využití ocení i uživatelé s řad měst a obcí, příspěvkových organizací či profesionálů v regionálním rozvoji.

Cílem aplikace je podnikatelům usnadnit tvorbu podnikatelského plánu a investorům usnadnit finanční a ekonomické hodnocení všech typů investičních projektů (občanská vybavenost, developerská činnost, energetika, cestovní ruch, výstavba či modernizace výrobních podniků nebo provozoven služeb apod.)

Výstupem aplikace je kompletní studie proveditelnosti (podnikatelský plán), která může sloužit k dalšímu rozhodování o projektu, případně jako příloha k žádostem o dotaci, komerční úvěr nebo navázání obchodní spolupráce.

Metodika aplikace je založena na využití analýzy nákladů a výnosů (cost-benefit analysis) při respektování postupů definovaných Organizací spojených národů pro průmyslový rozvoj (UNIDO), Světovou bankou (WB) a Evropskou komisí (EC).

Jednoduchost a srozumitelnost
Aplikace eCBA Vás intuitivně povede jednotlivými kroky k vyhodnocení projektů nebo vytvoření podnikatelského plánu, a to bez toho, aniž byste museli mít hluboké ekonomické znalosti. Méně zkušeným uživatelům jsou k dispozici předdefinované hodnoty vstupních parametrů, stejně jako standardizované vyhodnocení získaných ukazatelů pomocí grafů. Součástí aplikace je i detailní nápověda obsahující vysvětlení použitých odborných termínů.
Profesionalita a přesnost
Aplikace umožňuje i vysoce profesionální nasazení. Jednotlivé vstupní parametry výpočtů můžete snadno modifikovat s využitím širokých možností nastavení. Můžete volit i rozsah řešeného projektu nebo plánu, měnu a jednotky měny, počet desetinných míst apod. Modelace cash-flow zachycuje všechny základní možnosti (měsíční, čtvrtletní, roční nebo kombinované zobrazení). Aplikace vám umožní jednoduché vytváření časových řad nebo závislostí. Pro vyhodnocení jsou použity mezinárodně platné ukazatele, jako je vnitřní výnosové procento (IRR) nebo čistá současná hodnota (NPV).
Dostupnost a uživatelská přívětivost
Aplikace je vytvořena na principu moderních cloudových aplikací, její využívání není vázáno instalací na konkrétní počítač. Data máte tedy dostupná z jakéhokoliv zařízení s přístupem k internetu. Prostředí aplikace je navrženo s ohledem na maximální intuitivnost ovládání s cílem minimalizovat nároky na odborné znalosti uživatelů.
nahoru
 

STRUKTURA APLIKACE

Základní struktura aplikace je tvořena záložkami, které reprezentují jednotlivé logické celky při přípravě hodnocení projektu nebo podnikatelského plánu. Záložky jednotlivých logických celků jsou řazeny sekvenčním způsobem reflektujícím logický postup při řešení projektu. Základní struktura aplikace sestává z níže uvedených záložek (skladba záložek se může lišit v závislosti na formě licence nebo typu instalace).
Popis
Definice základních parametrů projektu (název, nositel projektu, časový harmonogram, nastavení) a definice technické analýzy projektu (analýza trhu, nastavení projektového týmu, technické řešení projektu, analýza rizik apod.).
Rozpočet
Identifikace rozpočtu projektu v realizační fázi. Slouží k definování jednotlivých položek rozpočtu a specifikování jejich parametrů (rozložení v čase, doby životnosti, způsobilosti pro výpočet dotace, odpisová skupina apod.). Záložka rovněž obsahuje základní rekapitulaci rozpočtu projektu.
Provoz
Modelování provozního cash-flow projektu, tj. definování provozních příjmů a provozních výdajů projektu. K dispozici funkce pro usnadnění plánování cash-flow, např. rozkopírování hodnot umožňující tvorbu časových řad s lineárním vývojem nebo s vývojem dle předpokládané inflace.
Financování
Identifikace položek financování (modelace úvěrů, výpočet výše dotace) a přehled kompletních výsledků finanční analýzy (hodnocení efektivnosti projektu jako investice, hodnocení míry návratnosti vloženého kapitálu, hodnocení finanční udržitelnosti projektu). Vypočtené ukazatele doplněny grafickým i slovním hodnocením.
Dopady
Zpracování socio-ekonomické analýzy projektu (analýzy dopadů projektu na společnost). K dispozici sada několik desítek kvantifikovaných dopadů pokrývajících běžné oblasti řešené regionálními rozvojovými projekty (doprava, cestovní ruch, občanská vybavenost, životní prostředí). Možnost očištění tržních cen o vliv distorzních faktorů (faktor konverze pro převedení na stínové ceny). Výpočet socio-ekonomických ukazatelů projektu doplněný grafickým a slovním vyhodnocením.
Kontrola
Výpis formálních chyb nalezených ve zpracovávaném projektu.
nahoru
 

FINANČNÍ ANALÝZA

Vytvořte si finanční analýzu na profesionální úrovni jednoduše a rychle.

Co díky finanční analýze získám?

posouzení efektivnosti projektu jako investice (bez zohlednění položek financování),
posouzení finanční návratnosti vloženého kapitálu (celkové cash-flow projektu),
finanční udržitelnost projektu, kterou je možné ověřit i na základě měsíčního cash-flow.

Výsledky hodnocení jsou graficky a slovně interpretovány s využitím definovaných kategorií výsledků. Finanční výsledky jsou definovány základní sadou projektových ukazatelů zahrnujících čistou současnou hodnotu (NPV), index rentability (NPV/I), vnitřní výnosové procento (IRR) a statickou / dynamickou dobu návratnosti (d). Vyhodnocení je dále doplněno grafickým znázorněním závislosti NPV na zvolené diskontní sazbě.

Výpočet

Externí zdroje financování mohou být modelovány s využitím úvěrového nebo dotačního financování. Aplikace obsahuje algoritmy pro výpočet většiny běžných úvěrů (konstantní splátka jistiny, konstantní anuita a jednorázově splácený úvěr, odklad splátek úroků nebo jistiny). Volitelnou funkcí, kterou lze u řešeného projektu dle potřeby aktivovat / deaktivovat, je výpočet dotace založený na podmínkách definovaných Evropskou komisí a umožňující i výpočet finanční mezery dle článku 55 Obecného nařízení o implementaci strukturálních fondů. V oddíle financování je prováděn také výpočet daně z příjmu. Daň je definována na základě projektového cash-flow s doplněním nákladových položek ve formě odpisů (aplikace umožňuje automatický výpočet odpisů na základě zadaných odpisových sazeb pro individuální položky rozpočtu).

nahoru
 

SOCIO-EKONOMICKÁ ANALÝZA

Možnost standardizovaného hodnocení dopadů realizace projektu na společnost je jednou z největších předností analýzy nákladů a výnosů. Pro potřeby hodnocení je nezbytné vždy identifikovat všechny významné socio-ekonomické dopady projektu v řešeném území. Pro výpočet ukazatelů jsou dále jednotlivé dopady kvantifikovány v peněžních jednotkách (stanovení stínových cen, resp. identifikace přebytku spotřebitele). Socio-ekonomické hodnocení projektu v aplikaci je založeno na unikátní sadě několika desítek oceněných dopadů typických pro regionální rozvojové projekty. Dopady byly připraveny na základě vlastních šetření v letech 2007-12 a byly s úspěchem použity pro implementaci vybraných operačních programů (např. ROP Jihovýchod, OP Výzkum a vývoj pro inovace a mnohé další). Připravené dopady pokrývají především rozvoj občanské vybavenosti, vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu a zlepšení občanské vybavenosti. Současně ale pokrývají i přesah běžných komerčních projektů do veřejné správy (např. vznik nových pracovních míst). Aplikace samozřejmě umožňuje i uživatelskou definici nových dopadů.

Socio-ekonomické výsledky projektu jsou definovány základní sadou projektových ukazatelů zahrnujících čistou současnou hodnotu (ENPV), index rentability (ENPV/I), vnitřní výnosové procento (IRR) a statickou / dynamickou dobu návratnosti (d). Vyhodnocení je dále doplněno grafickým znázorněním závislosti NPV na zvolené diskontní sazbě.

nahoru
 

VIDEO

Prohlédněte si prezentační video představující základní strukturu aplikace eCBA, její uživatelské prostředí a intuitivní ovládání. Dvojím kliknutím na plochu přehrávače nebo kliknutím na symbol obdélníku napravo v liště přehrávače přejdete do režimu přehrávání přes celou obrazovku.

nahoru
 

CENÍK   [  / EUR ]

  eCBA
Demo
eCBA
Business plan
eCBA
Professional
počet projektů 10 10 neomezeně
sdílení projektů s dalšími uživateli ne ne ano
finanční analýza ano ano ano
socioekonomická analýza ano ne ano
export ve formátu PDF ano ano ano
provoz 30 dní 365 dní 365 dní
cena nové licence Zdarma 1 850,00 Kč/rok 9 800,00 Kč/rok
cena prodloužení licence o 1 rok ne 1 600,00 Kč/rok 7 400,00 Kč/rok
 
Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.
nahoru